Unia Europejska

HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy HBCR Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0016/19
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 16.04.2019 r. – 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 264 006,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 184 804,20 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim, brytyjskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:

- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);
- promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Badania w firmie HBCR Sp. z o.o. nad stworzeniem urządzenia do wielopłaszczyznowej kalibracji żaren w młynkach do kaw.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0012/18.
I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-07-01 – 2021-02-28
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 376 795,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 924 060,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R firmy HBCR Sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych niezbędnych do stworzenia urządzenia do wielopłaszczyznowej kalibracji żaren w młynkach do kaw, co przełoży się na wyższą jakość uzyskiwanego napoju kawowego.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie urządzenie do zastosowania w podmiotach branży kawowej segmentu Speciality, ale również w warunkach domowych oraz w podmiotach branży HoReCa (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café). Rezultat badań przełoży się na większą równomierność zmielenia ziarna, a w rezultacie wyższą jakość produktu spożywczego jakim jest kawa.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Badania nad opracowaniem systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego”

Numer projektu: POIR.01.01.01-16-0648/17
I Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.10.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 923 436,00 PLN
Wartość dofinansowania: 651 883,20 PLN

Celem projektu jest opracowanie systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego pozwalającego wprowadzić nieoferowanych dotychczas na rynku polskim produkt w postaci NITRO COLD BREW w puszkach. Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej. W założeniu technologia maceracji kawy segmentu Specialty z mieszalnikiem pneumatycznym ma za zadanie skrócić czas maceracji kawy oraz wydłużyć trwałość i zachowanie świeżości napoju kawowego. Opracowanie systemu do maceracji kawy segmentu Specialty z użyciem mieszalnika pneumatycznego pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu bez konserwantów, ulepszaczy, aromatów, barwników, emulgatorów, cukru i innych sztucznych dodatków. Technologia produkcji i przetwórstwa doprowadzi do wprowadzenia produktu z zachowaniem wszystkich składników odżywczych kawy segmentu Specialty i korzystnych substancji bioaktywnych. Działania HBCR zmierzać będą do maksymalizacji udziału związków organicznych i aktywnych oraz ograniczenia, a wręcz zaprzestania stosowania dodatków do żywności, w formie napoju kawowego.Hard Beans Coffee Roasters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie HBCR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0015/18M
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 269 723,01 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 153 500,90 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Hard Beans Coffee Roasters Sp. z o.o.
poprzez wdrożenie w działalności nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych.

Realizacja celu odbędzie się dzięki spójnemu i dedykowanemu rozwiązaniu, uwzględniającym
funkcjonalności w obszarach B2B, B2C i B2E. W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie dedykowany system informatyczny, co w rezultacie przełoży się na ulepszenie dotychczas oferowanych usług, a ponadto wzrost zakresu przetwarzanych danych przez system informatyczny, w tym automatyzację tego przetwarzania. Wdrożone funkcjonalności przełożą się na wzrost liczby obsługiwanych klientów sektora prywatnego, usprawnienie procesów biznesowych zarówno wewnętrznych jak i tych w relacjach B2B.

Hard Beans Coffee Roasters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Stworzenie innowacyjnej linii do produkcji NITRO COLD BREW w puszkach w firmie HBCR Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPOP.02.01.03-16-0015/17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 677 700,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 644 500,00 PLN

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej linii do produkcji NITRO COLD BREW w puszkach dzięki zastosowaniu innowacji procesowych oraz inwestycji w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny. Firma HBCR Sp. z o.o. poprzez wdrożenie własnych innowacji procesowych oraz inwestycję w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny zamierza rozpocząć produkcję napoju kawowego Nitro Cold Brew. Projekt dotyczy nowatorskiego rozwiązania technologicznego zastosowanego w procesie maceracji kawy.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie HARD BEANS COFFEE ROASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez inwestycję w nowe maszyny i urządzenia przewidziane w zakresie rzeczowym przedsięwzięcia. Projekt zakłada realizację jednego zadania: Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcyjnego. Efektami bezpośrednimi realizacji inwestycji będzie otwarcie nowego zakładu produkcyjnego na terenie przygranicznym, jego pełne wyposażenie oraz zaangażowanie środków własnych w realizację projektu.